Algemene verkoopsvoorwaarden SmartFridge (01/2021)

Artikel 0: Definities

Onder Koper :  wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, consument van tenminste 18 jaar, die Producten koopt via de Connected Fridge. De Koper erkent dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om verbintenissen aan te gaan onder de AV.

Met AV : worden de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden bedoeld.

Company : betekent de rechtspersoon waartoe SmartFridge behoort. een dienst verleent voor de terbeschikkingstelling van een cafetaria met eigen voeding en dranken aan zijn personeel (al dan niet werknemers) en bezoekers.

Verbonden fridge  materiaal dat ter beschikking van de Onderneming is gesteld, bestemd voor de presentatie, bewaring en marketing van de Producten, met uitsluiting van elk ander gebruik.

SmartFridge : verwijst naar SF Company srl. die actief is onder de merknaam SmartFridge, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Brussel, met maatschappelijke zetel te Barastraat 175, 1070 Brussel – België.

Partij(en) : betekent individueel of collectief de Koper en/of Smart Fridge.

Product : betekent elk product dat SmartFridge verkoopt via de Connected Fridge of via haar pre-order service.

Pre-order service:  verwijst naar de dienst waarbij een Koper zijn Product kan bestellen op de site www.smartfridge.be  of via de SmartFridge mobiele applicatie en door verbinding te maken met zijn SmartFridge identifiers.

Pre-order site:em,   betekent de site toegankelijk at  www.smartfridge.be  of SmartFridge mobiele app.

Mijn Account Site :    betekent de site toegankelijk at www.smartfridge.be  of app mobile SmartFridge.

SmartFridge Site : is de site bereikbaar op  www.smartfridge.be

Artikel 1: Doel

SmartFridge   huurt aan de Onderneming een connected Fridge die dient als autonome cafetaria waarbinnen de Producten door SmartFridge   worden verkocht aan de Kopers,   met een pre-order service met levering aan de Kopers in de connected Fridge.

Het doel van deze AV is de rechten en verplichtingen van de Partijen vast te leggen in het kader van de verkoop van Producten door SmartFridge aan de Koper. Elke aankoop van Producten impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en volledige naleving van deze AV door de Koper.

Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe link onderaan de SmartFridge Site. De toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is de versie die online beschikbaar is op de SmartFridge Site  op de datum van de bestelling van de Koper, waarvan een exemplaar hem wordt toegestuurd bij de bevestiging van zijn inschrijving.

Artikel 2: Aanmaken van een rekening

Om een aankoop van Producten te doen, moet de Koper eerst zijn/haar account aanmaken en activeren op de SmartFridge applicatie (IOS   / ANDROID) met zijn/haar professioneel e-mailadres als login. Vervolgens moet hij/zij het aanmaken van zijn/haar account valideren door te klikken op de link die hij/zij ontvangt in de bevestigingsmail voor het aanmaken van een account.

De inschrijving leidt automatisch tot de opening van een rekening op naam van de Koper (hierna:  de Rekening ), die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de  Persoonlijke Ruimte ) die hem toelaat zijn aankopen te beheren en toegang te hebben tot zijn winkelmandje.

De Koper garandeert dat alle informatie die hij/zij in het inschrijvingsformulier verstrekt juist, oprecht, actueel en niet misleidend is.  De Koper is geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie die is ingevoerd voor het aanmaken of bijwerken van zijn/haar Account zijn/haar identiteit bewijst.

De Koper verbindt zich ertoe zijn Account persoonlijk te gebruiken en niet toe te staan dat een derde het in zijn plaats of voor zijn rekening gebruikt, tenzij hij de volledige verantwoordelijkheid draagt. De Koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Account en wachtwoord, en voor de beperking van de toegang tot zijn computer en andere apparatuur. De Koper is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn account of wachtwoord.

In geval van schending van deze AV en/of van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, behoudt SmartFridge zich het recht voor de toegang tot de rekening van de betrokken Koper te weigeren of deze af te sluiten.

Artikel 3 : Betaalmiddelen (visa, bancontact, …)

Bij het aanmaken van een persoonlijke rekening wordt de koper gevraagd om creditcardgegevens (Visa, Mastercard) te verstrekken. Deze kredietkaart is een betalingsgarantie.

De koper heeft de mogelijkheid om andere betaalmiddelen toe te voegen (Bancontact, Edenred Card, Sodexo Pass, …). Bij de aankoop van producten in de aangesloten koelkast moet de koper zijn betaalmethode kiezen. Als zij geen specifieke betalingsmethode kiezen, wordt de waarde van hun aankopen in rekening gebracht op de creditcard die aan hun persoonlijke rekening is gekoppeld.

Artikel 4: Producten bestellen en gebruiksvoorwaarden van de aangesloten koelkast

4.1 Producten vooraf bestellen (2022)

Op de Pre-order Site voor de Pre-order Service ;

In geval van een bestelling via de Pre-order Service dient de Koper met zijn SmartFridge  in te loggen op de Pre-order Site, vervolgens de producten te selecteren die hij wenst te bestellen en tenslotte op “Bestellen” te klikken. De Koper ontvangt dan een e-mail met een overzicht van zijn/haar SmartFridge-bestellingen  op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn/haar SmartFridge-account. De keuze van de Producten wordt als definitief en onherroepelijk beschouwd na de validatie van de bestelling.

4.2. Kopen zonder voorbestellingen

In het geval van een rechtstreekse aankoop zonder voorafgaande bestelling in de Connected Fridge, zal de Koper zich moeten identificeren via de SmartFridge  applicatie (QR-code aanwezig op elke Connected Fridge) alvorens de Connected Fridge te openen en vervolgens de Producten die hij wenst te consumeren uit te nemen. Alleen Producten die door de Koper uit de aangesloten koelkast worden gehaald, worden geacht door de Koper te zijn gekocht. De selectie van Producten wordt als definitief en onherroepelijk beschouwd na de verwijdering van de Producten uit de aangesloten  Fridge en de sluiting van deze laatste.

4.3. Gebruiksvoorwaarden van de aangesloten koelkast

De Koper verbindt zich ertoe de Connected Fridge zorgvuldig en zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die SmartFridge in de bijgevoegde gebruikershandleiding heeft gespecificeerd.

De aandacht van de Koper wordt in het bijzonder gevestigd op de noodzaak om de aangesloten koelkast te sluiten zodra hij het (de) Product(en) van zijn keuze heeft geselecteerd en verwijderd. Indien dit niet het geval is, kan een derde op zijn beurt de aangesloten koelkast op kosten van de Koper gebruiken totdat de aangesloten koelkast weer gesloten is.

In het bijzonder onthoudt de Koper zich ervan de aangesloten koelkast te beschadigen, de aangesloten koelkast te gebruiken op een manier die de veiligheid en de kwaliteit van de Producten zou kunnen aantasten (aangesloten koelkast opengelaten, Producten geopend in de aangesloten koelkast, enz.)

Met het oog op de hygiëne en het behoud van de kwaliteit van de Producten, zal de Koper zich onthouden van het aanraken en hanteren van een ander Product dan het vooraf bestelde Product of het Product dat hij/zij wenst te kopen in de aangesloten Koelkast, op straffe van de aankoop ervan, zelfs indien hij/zij deze keuze niet wenste te maken.

De Koper verbindt zich ertoe de aangesloten koelkast niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor hij bestemd is en in het bijzonder om er andere producten in op te slaan dan de door SmartFridge op de markt gebrachte Producten.

SmartFridge heeft een strikt proces met betrekking tot de uiterste gebruiksdatum van elk Product, waarbij het etiket op de verpakking de uiterste gebruiksdatum aangeeft. Alle vervallen Producten zullen door SmartFridge worden ingetrokken. Het is Koper derhalve verboden vervallen Producten te verwijderen en te consumeren.

In het geval dat de Koper vervallen Producten terugtrekt, zullen deze producten aan de Koper worden terugbetaald op voorwaarde dat de Koper contact opneemt met SMART FRIDGE om de fout te melden door een e-mail te sturen naar à customercare@smartfridge.be .

In het geval dat de Koper vervallen Producten terugtrekt, zullen deze producten aan de Koper worden terugbetaald op voorwaarde dat de Koper contact opneemt met SMART FRIDGE om de fout te melden door een e-mail te sturen naar à customercare@smartfridge.be. customercare@smartfridge.be  onder de in artikel 13 van de AV omschreven voorwaarden, zodat deze laatste de situatie zo snel mogelijk kan verhelpen.

Artikel 5: Verplichtingen van de kopers

Onverminderd de verbintenis van SmartFridge verse kwaliteitsproducten te leveren, zijn alleen de Kopers verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de Producten. Het is hun verantwoordelijkheid om de geschiktheid van de Producten voor hun specifieke behoeften en beperkingen na te gaan alvorens de Producten te kopen.

De Kopers onthouden zich ervan de in de aangesloten Koelkast of via de voorbesteldienst gekochte Producten door te verkopen.

De kopers moeten ook de nodige maatregelen nemen om met hun eigen middelen de informatie in hun Persoonlijke Ruimte die zij nodig achten te bewaren.

Artikel 6: Informatie over de producten

Voor elke aankoop kan de Koper kennis nemen van de kenmerken van elk Product dat hij wenst te kopen via de SmartFridge mobiele applicatie  (door te klikken op het product in kwestie) of rechtstreeks op het scherm van de aangesloten koelkast  (door te klikken op het Product in kwestie) voor rechtstreekse aankopen in de aangesloten koelkast.

SmartFridge zal ervoor zorgen dat de foto’s van de Producten op de SmartFridge Site, de Pre-order Site of op het scherm van de aangesloten koelkast zo getrouw mogelijk zijn aan de Producten zelf.

De foto’s dienen echter uitsluitend ter illustratie en hebben geen contractuele waarde. Als gevolg van het bovenstaande kan SmartFridge niet verantwoordelijk worden gesteld en kan er geen claim worden ingediend op basis van discrepanties tussen de foto’s op de SmartFridge Site, de Pre-order Site of de Connected Fridge en de te koop aangeboden Producten.

Voor alle niet-gestandaardiseerde Farmhouse Producten, met name vis, vlees, vleeswaren en kaas, kan het gewicht variëren binnen een marge van + of -10% ten opzichte van het in de productomschrijving vermelde gewicht. Indien het gewicht van het produkt iets meer of minder bedraagt dan 10% van het in de omschrijving vermelde gewicht, zal het meer of minder gewicht geen aanleiding geven tot een evenredige verhoging of verlaging van de prijs. Bovendien kan dit gewichtsverschil niet het voorwerp zijn van een vordering van de klant wegens non-conformiteit van het Product. Bijgevolg kan SmartFridge niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de informatie over de verkochte Producten.

De Producten voldoen aan alle Belgische normen, wettelijke bepalingen en voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en consumentenbescherming.

De veiligheid en de kwaliteit van de Producten worden gewaarborgd door de naleving van de regels inzake vervoer en bewaring van de Producten tot aan de verkoop aan de Koper.

Indien de Koper echter vaststelt dat de veiligheids- of kwaliteitsnormen niet worden nageleefd, verbindt hij zich ertoe SmartFridge hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar het volgende adres customercare@smartfridge.be dans les conditions définies à l’article 13 des CGV, pour permettre à cette dernière d’y remédier au plus vite.

De Producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, of onder voorbehoud van de mogelijkheid ze eventueel te bestellen. SmartFridge behoudt zich echter het recht voor om de marketing van bepaalde Producten op elk moment en zonder kennisgeving te onderbreken.

Artikel 7: Prijzen

De toepasselijke prijzen van de Producten worden weergegeven op de applicatie, bij de registratie van de bestelling van de Koper, of rechtstreeks op de aangesloten koelkast in geval van verkoop rechtstreeks op de aangesloten koelkast.

Ze zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen (Belgische BTW 6% en andere toepasselijke taksen).

SmartFridge behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen met de verplichting om de prijzen toe te passen die op het moment van aankoop op de Producten staan vermeld. SmartFridge behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken en volgens de voorwaarden waarvan zij de enige rechter is, promotionele aanbiedingen of prijsverminderingen voor te stellen.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De volledige prijs van de Producten is verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling of bij het sluiten van de aangesloten koelkast. De betaling gebeurt automatisch. De koper kan zijn betalingswijze kiezen. Als zij geen betalingsmethode hebben gekozen, wordt hun creditcard automatisch belast nadat zij 3 betalingsherinneringen hebben ontvangen.

In geval van een door de Koper bij de aankoop van de aangesloten  koelkast vastgestelde factureringsfout, verbindt de Koper zich ertoe contact op te nemen met de customercare@smartfridge.be  om de fout te melden. In dat geval ontvangt de Klant een e-mail waarin hem wordt gevraagd aan te geven welke Producten te veel in rekening zijn gebracht of ontbreken. De Koper verbindt zich ertoe deze e-mail in alle oprechtheid te beantwoorden om, indien nodig, het juiste bedrag terugbetaald of gefactureerd te krijgen, waarbij SmartFridge zich het recht voorbehoudt om per geval tot terugbetaling over te gaan.

Tenzij de Koper onmiddellijk een fout meldt volgens de bovenstaande procedure, wordt de Koper geacht zijn instemming met de betalingstransactie te hebben gegeven door zijn betaalkaart in de applicatie SmartFridge  in te voeren en de gewenste Producten uit de aangesloten Koelkast te halen. De betalingsopdracht is derhalve onherroepelijk en niet betwistbaar.

Indien het saldo op de betaalkaart gelijk is aan of lager is dan nul (0) euro, kan de aangesloten koelkast niet worden geopend.

Indien de Koper Producten uit de aangesloten koelkast selecteert en verwijdert voor een hoger bedrag dan het saldo op zijn/haar betaalkaart, is het bedrag van het negatieve saldo op de betaalkaart onmiddellijk verschuldigd. Bij niet-betaling is de Koper aan SmartFridge een interest van 6% per jaar verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande saldo, met een minimum van 20 EUR. SmartFridge kan de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de AV opschorten, en met name de Koper verhinderen Producten uit de aangesloten Koelkast te verwijderen, totdat de nog verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Voor alle doeleinden staat het SmartFridge vrij om het Bedrijf in kennis te stellen van elke schending door de Koper van zijn contractuele verplichtingen onder deze GCS.

Artikel 9: Facturatie

De aankoop van Producten door de Koper zal op verzoek resulteren in een factuur van SmartFridge.   Deze factuur vermeldt het bedrag van de transacties en het gekochte vaatwerk.

Deze factuur wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres van de koper. Bovendien kan de Koper op elk moment zijn winkelwagentje bekijken in zijn persoonlijke account in de SmartFridge toepassing.

Artikel 10: Geen herroepingsrecht

In geval van levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen in de zin van het Wetboek van economisch recht en/of verkoop van levensmiddelen en dranken die fysiek worden geleverd door een onderneming die frequente en regelmatige rondes maakt op de werkplek van de consument in de zin van hetzelfde Wetboek, beschikt de koper niet over het herroepingsrecht waarin is voorzien in overeenkomsten voor verkoop op afstand en buiten verkoopruimten.

Artikel 11: Rechtswaarborgen

De Koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de Producten door hun aard snel bederven. De Klant erkent dat alle Producten op een koele plaats zonder vochtigheid moeten worden bewaard en binnen de op de verpakking aangegeven termijn moeten worden geconsumeerd. SmartFridge herinnert u eraan dat de Koper profiteert van de wettelijke garanties van niet-conformiteit en verborgen gebreken van het verkochte goed, met inbegrip van de conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking van de aangekochte Producten.

Indien de Koper vaststelt dat het aangekochte Product een gebrek vertoont, dient hij SmartFridge hiervan op de hoogte te brengen volgens de bepalingen van artikel 13 hieronder, met vermelding van de aard van het gebrek en met toezending van elk nuttig bewijs, in het bijzonder in de vorm van foto(‘s).

SmartFridge organiseert de voorwaarden voor de teruggave, waarvan zij de Koper met alle nuttige middelen in kennis stelt. SmartFridge draagt de kosten van deze terugzending.

De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking aan SmartFridge worden geretourneerd. Zij moeten vergezeld gaan van een kopie van de desbetreffende aankoopfactuur.

Retourzendingen van Producten die niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden worden niet geaccepteerd. SmartFridge zal de nodige controles uitvoeren en de Koper in de mate van het mogelijke een vervanging van het Product voorstellen. Indien de vervanging van het Product onmogelijk is, zal SmartFridge de Koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop SmartFridge de Koper heeft geïnformeerd over de onmogelijkheid om het Product te vervangen, de volledige voor het Product betaalde prijs en de bijbehorende leveringskosten met alle mogelijke middelen terugbetalen.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

SmartFridge heeft een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de kenmerken worden toegelicht in het document  SmartFridge    Privacy Policy  waarvan de Koper uitdrukkelijk wordt uitgenodigd kennis te nemen.

Artikel 13: Klachten

Vragen of klachten over de Producten moeten binnen maximaal achtenveertig (48) uur na de verwijdering van de Producten uit de aangesloten koelkast per e-mail aan onderstaand adres worden gericht. Na deze periode kunnen geen vragen of klachten meer in aanmerking worden genomen.

Alle vragen of klachten van de Koper moeten per e-mail  naar het volgende adres worden gestuurd:  customercare@smartfridge.be    of naar de Barastraat 175, 1070 Brussel – België.

In geval van nood kan de Koper telefonisch contact opnemen met SmartFridge op het volgende nummer: +32 (0)2  560.21.98

Artikel 14: Aansprakelijkheid

SmartFridge is verantwoordelijk voor elke directe en voorzienbare schade verbonden aan het verbruik van de Producten, met inbegrip van de verpakking, die defect zou zijn op het moment van de selectie van de Producten door de Koper. SmartFridge verbindt zich ertoe de regelgeving inzake levensmiddelen en etikettering van levensmiddelen na te leven.

Niettegenstaande het bovenstaande kan SmartFridge niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke onweerstaanbare, onvoorzienbare gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van de partijen die deze ondanks alle redelijke inspanningen niet kunnen voorkomen. Als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden worden beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken worden weerhouden: de blokkering van transportmiddelen of leveringen, beperkende maatregelen waartoe door de Autoriteit is besloten, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken, moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten, alsmede elke wettelijke of reglementaire verplichting of elk openbaar bevel opgelegd door de bevoegde autoriteiten die tot gevolg zou hebben dat de huidige algemene voorwaarden substantieel worden gewijzigd.

De aansprakelijkheid van SmartFridge is eveneens uitgesloten in geval van directe of indirecte schade aan zaken of personen, geleden door de Koper of een derde, en voortvloeiend uit de volgende gevallen:

  • Nalatigheid of schuld van de Koper of een derde;
  • Natuurlijke houdbaarheid van de producten ;
  • Elk gebruik onder omstandigheden die duidelijk niet in overeenstemming zijn met het gebruik van de Producten.

De Producten, die geen enkele behandeling hebben ondergaan, moeten worden bewaard op een droge en koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht, en moeten door de Koper worden geconsumeerd binnen een uur nadat zij uit de aangesloten koelkast zijn gehaald. De opslagvoorwaarden moeten door de Koper strikt worden nageleefd. Anders kan SmartFridge niet verantwoordelijk worden gesteld voor de achteruitgang van de producten. De aansprakelijkheid van SmartFridge is uitdrukkelijk uitgesloten voor schade als gevolg van nalatigheid, gebrek aan onderhoud, gebrek aan toezicht, onjuiste opslag, interventie van een derde op de Producten, enz.

SmartFridge kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van vertraging door een voorraadtekort of in geval van kleine verschillen tussen de foto’s van de Producten en/of de informatie over de presentatie van het Product die op de SmartFridge Site, de Pre-order Site of op de Connected Fridge, of op de promotionele aanbiedingen en de Producten die in de Connected Fridge te koop worden aangeboden.

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van bedrog of grove nalatigheid van SmartFridge.

Tenslotte biedt SmartFridge de Koper geen enkele garantie over de geschiktheid van de Producten voor zijn behoeften, verwachtingen of beperkingen.

Artikel 15: Uitschrijving

De Koper kan dit contract beëindigen door een daartoe strekkend verzoek aan SmartFridge te sturen per e-mail op  customercare@smartfridge.be  of door de  SmartFridge-toepassing te verwijderen.

La rupture effective du contrat s’effectue dans un délai de 7 (sept) jours à compter de cette demande.  Elle entraîne la suppression automatique du Compte de l’Acheteur.

Artikel 16 : Wijzigingen

SmartFridge behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat ze de nieuwe voorwaarden publiceert op haar SMART FRIDGE site of via e-mail ten minste vijftien (15) dagen voor ze van kracht worden. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling van de Koper.

Artikel 17: Volledigheid

Deze AV vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Zij annuleren en vervangen alle eerdere contracten en overeenkomsten tussen de partijen met hetzelfde voorwerp.

De partijen komen overeen dat indien een bepaling van de AV ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 18: Taal

In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden in een of meer talen is de taal van de interpretatie het Frans in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een term of bepaling.

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

Het contract is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen met betrekking tot de totstandkoming, beëindiging, uitvoering en/of interpretatie van de AV trachten de partijen te goeder trouw een minnelijke schikking te treffen om het probleem op te lossen.

De Koper kan zijn klachten per post naar SmartFridge sturen, met vermelding van de vastgestelde moeilijkheden of tekortkomingen op het volgende adres:  customercare@smartfridge.be   of op Barastraat 175, 1070 Brussel – België.

SmartFridge